Disclaimer

Deze website is eigendom van TS Property Management, met maatschappelijke zetel te Vorstlaan 292, 1160 Oudergem en ondernemingsnummer BE 0671.817.149.

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk de gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen.

Geldigheid van de gebruiksvoorwaarden
Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen in hun geheel van kracht. De nietige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de wensen van alle partijen.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
TS Property Management behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, te actualiseren of de wijze van de presentatie aan te passen. We vragen u de gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Inhoud van de website
TS Property Management heeft de inhoud van deze website zorgvuldig samengesteld. We streven ernaar de informatie zo correct, actueel en volledig mogelijk te brengen. Ondanks onze grote zorg, kunnen we  niet garanderen dat de informatie te allen tijde correct, actueel en volledig bijgewerkt is. Onjuistheden of onvolledigheden mag u altijd melden via info@tspm.be. Deze website brengt algemene informatie, die niet van toepassing is op een persoon, entiteit of omstandigheden. Deze informatie mag daarom niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Alle afbeeldingen, prijzen, afmetingen, plannen, beschrijvingen en tekeningen op deze website zijn louter indicatief. Materialen, beschikbaarheid, indeling en uitvoering kunnen steeds wijzigen. De informatie op deze website is geen aanbod of uitnodiging tot aankoop zoals omschreven in het wetboek van economisch recht. Skyline Europe nv behoudt zich het recht voor om zowel de inhoud als eventuele hyperlinks en verwijzingen naar derden, steeds te kunnen wijzigen.

Aansprakelijkheid

In geen geval is TS Property Management en/of een aan TS Property Management verbonden vennootschap, aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze website en veroorzaakt door toedoen van derden, zoals (maar niet beperkt tot) schade door virussen, computermisdrijven of hacking.

TS Property Management en/of een aan TS Property Management verbonden vennootschap, is nooit aansprakelijk voor de schade die zou kunnen volgen uit het ongeoorloofd binnendringen in zijn informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van zijn verspreidingsmiddelen.

TS Property Management kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan TS Property Management aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website, of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan links bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Op geen enkele wijze impliceert het integreren van links naar deze websites of pagina’s, de verantwoordelijkheid voor of de goedkeuring van de inhoud ervan. TS Property Management verklaart uitdrukkelijk in geen geval aansprakelijk te zijn voor deze inhoud of kenmerken, noch voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

Bij nalatigheid of lichte fout van TS Property Management, personen voor wie TS Property Management instaat en/of vennootschappen verbonden aan TS Property Management, is TS Property Management en/of de betreffende partij op geen enkele manier aansprakelijk voor schade door het gebruik – of het niet kunnen gebruiken – van deze website.

Bij een grove fout van TS Property Management en/of van vennootschappen verbonden met TS Property Management of van een grove of opzettelijke fout van personen voor wie TS Property Management instaat, is de aansprakelijkheid van TS Property Management en/of de betreffende partij beperkt tot de rechtstreekse schade door het gebruik  – of het niet kunnen gebruiken van – deze website aan programmatuur tot een maximaal bedrag van [50] EUR per bezoeker, met uitsluiting van enige andere schade, zoals (maar niet beperkt tot) beschadiging of verlies van gegevens, werkonderbrekingen, verliezen aan omzet en winst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Op deze website en de gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Bij een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.